Затверджено на спільному засіданні

педагогічної ради і ради ліцею

31 серпня 2021 року

Голова педагогічної ради ліцею В.П. Григорчук

Секретар педагогічної ради ліцею М.Д. Копчук

ПЛАН РОБОТИ

РІЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ

КОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2021-2022 навчальний рік

1. Вступ ст. 3-11
2. Розділ І. Організація роботи педагогічного колективу ліцею по забезпеченню повної загальної середньої освіти. ст. 12-14
3. Розділ ІІ. Організація освітнього процесу. Становлення і розвиток виховної системи ліцею. ст. 15-21
4. Розділ ІІІ. Спільна робота ліцею, сім’ї і громадськості по вихованню підростаючого покоління. ст. 22-24
5. Розділ ІV. Робота з педагогічними кадрами. ст. 25-27
6. Розділ V. Охорона життя і здоровя дітей. Заходи по дотриманню техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм. Зміцнення навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність. ст. 28-31
7. Розділ VІ. Координація внутрішкільного контролю і управління. ст. 32-36
8. Розділ VII. Національно-патріотичне виховання ст. 37-39

Робота педагогічного колективу Річківського ліцею у 2020-2021 навчальному році була спрямована на розв’язання задач, визначених Конституцією України та чинним законодавством України, у тому числі Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2022 року, впровадження нового Державного стандарту початкової, базової, повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, Концепції профільної освіти та іншими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Косівської міської ради, Статуту ліцею. В ліцеї навчання завершило 223 учні у 12 класокомплектах, здійснювався педагогічний патронаж з ученицями 10 класу Копчук Ольгою Миколаївною, 11 класу Грималюк Христиною Петрівною та інклюзивне навчання з ученицею 10 класу Кіщук Віталією Іванівною. Середня наповнюваність учнів у класах складала 18 учнів. У 2020-2021 навчальному році учні старших класів ліцею працювали за фізкультурно-військовим профілем. У ліцеї функціонує заклад дошкільної освіти “Лісовичок” для дітей 3-5 річного віку (39 дітей). У зв’язку із пандемією COVID-19 в період з 01.09 по 18.09.2020 р., з 18.01 по 22.01.2021 р. та з 15.02 по 09.04.2021 р. ліцеїсти навчалися в режимі онлайн.

Згідно Закону України “Про освіту”, а саме статті 30 “Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” на офіційний шкільний сайт http://www.richka-nvk.edukit.if.ua/ постійно завантажується вся необхідна інформація про заклад освіти та освітній процес.

Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 04.06.2020 р. № 297 “Про ліцензування освітньої діяльності” Річківський ліцей Косівської районної ради Івано-Франківсьої області отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності в сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти (на освітніх рівнях: “початкова освіта” з ліцензійним обсягом 120 осіб, “базова середня освіта” з ліцензійним обсягом 150 осіб, “профільна середня освіта” з ліцензійним обсягом 60 осіб та у сфері дошкільної освіти за рівнем “дошкільна освіта”).

Для роботи з дітьми в ліцеї працювало 34 педагогічних працівників; з них 18 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 8 – І категорії, 5 – ІІ категорії, 4 – спеціалісти, посадовий оклад – 1, звання “старший вчитель” – 11, звання “учитель-методист” – 3. У закладі освіти протягом 2020-2021 навчального року працювало 6 педагогів пенсійного віку.

Для організації позакласної роботи у ліцеї було організовано роботу таких платних гуртків:

· військово-патріотичні – “Юний стрілець” та “Влучний стрілець” (керівник Григорчук П.П.);

· фольклорний (керівник Мартищук М.Г.).

Важливе питання сьогодення – створення в закладі освіти освітнього простору, який забезпечував би потребу школярів у самореалізації як найвищої потреби особистості в контексті вимог Нової української школи.

Бібліотечний фонд становить 13612 примірників: літератури – 9636, підручників – 3976.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація ліцею працювали над проблемою “Створення інноваційно-освітнього простору як чинника формування високо компетентної особистості ліцеїста в контексті вимог Нової української школи”. Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою ліцею. Вся діяльність закладу була спрямована на:

- Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку.

- Виховання національно свідомого громадянина України.

- Успадкування надбань українського народу та світової культури.

- Забезпечення індивідуальних освітніх потреб особистості учня, випускника ліцею.

- Визначення та реалізацію світогляду, власної життєвої позиції, життєвого успіху.

- Набуття учнями соціального досвіду.

- Формування активної життєвої позиції, людської гідності.

Розв’язання завдань ліцею, затверджених педагогічним колективом на 2020-2021 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній виховній роботі. Здійснюючи аналіз внеску вчителів щодо кількості переможців у предметних олімпіадах, учнівських конкурсах та конкурсах педагогічної майстерності, слід відзначити роботу вчителя музичного мистецтва Мартищука М.Г., вчителя зарубіжної літератури та осно християнської етики Кіщука І.О. та вчителя української мови та літератури Чурук І.І.

Як показує аналіз управлінської діяльності, невирішеними залишаються:

1. Проблема підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

2. Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання упродовж усього життя.

3. Вдосконалення та системність роботи класних керівників.

Педагогічний колектив вважає, що реалізація нових підходів до освітнього процесу і визначення в ньому місця особистості має починатися з унесення відповідних змін у діяльність закладу у процесі яких і забезпечується постійне професійне та особистісне зростання учасників освітньої діяльності, стабільність і комфорт у всіх видах діяльності, визначення стратегії розвитку та адаптації її до умов, що постійно змінюються. Результатом навчально-виховної роботи педагогічного колективу стало те, що всі учні 1-10 класів переведені до наступних класів, а 17 учнів 11 класу випущено з ліцею. Два учні навчалися за індивідуальною формою навчання та одна учениця за інклюзивною формою навчання. Негативно впливають на рівень знань учнів пропуски уроків без поважних причин. Тому серед проблем, які не до кінця вирішені, є слабка індивідуальна виховна робота з школярами, які пропускають заняття, запізнюються на уроки.

Із 34 випускників 9 класу здобуватимуть повну середню освіту в закладі загальної середньої освіти – 28, у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 6.

У ліцеї створено систему обліку відвідування учнями навчальних занять. Класні керівники у класних журналах та журналі контролю за відвідуванням учнями занять заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, а черговий адміністратор підбиває підсумки відвідування, вносячи різні пропозиції. У ліцеї проводяться рейди у складі учнів та вчителів, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. Інформація про відвідування аналізується на нарадах при директорові, при необхідності це питання розглядається радою з профілактики правопорушень чи педрадою. Аналіз роботи за рік свідчить про зниження кількості уроків, пропущених без поважних причин загалом по ліцею.

Багато уваги педагогічний колектив приділяв вихованню школярів. Намагаючись попередити негативні прояви в поведінці та сформувати у них потяг до здорового способу життя. До роботи з учнями, схильними до правопорушень, були залучені класні керівники, шкільний психолог, соціальний педагог, батьки. Класні керівники протягом року відвідували учнів вдома, проводили з ними бесіди, залучали їх до позакласної роботи, участі в роботі гуртків. Шкільний психолог разом із соціальним педагогом проводили анкетування та тестування дітей особливого контролю, розробила рекомендації для батьків та вчителів для роботи з цією категорією дітей. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України, заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на нараді при директорові. У ліцеї створена рада профілактики. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів до консультації батьків, педагогів, вивчає виконання учнями внутрішньошкільного розпорядку та правил для учнів, розглядає випадки порушення дисципліни в ліцеї, сім’ї та поза закладом освіти.

Виховна проблема, над якою працював колектив “Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці”. Головна увага приділялася формуванню громадянина України, патріота рідної землі, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

У ліцеї проводилися різноманітні виховні заходи як традиційні, так і нетрадиційні.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування. Протягом року представники учнівського самоврядування (шкільної республіки ТЕМП) під керівництвом педагога-організатора Пітиляк Г.В. організовували різні заходи, акції, рейди. Робота учнів у Міністерствах сприяла вихованню почуття господаря ліцею, класу, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму. Хоча і проблемою в цьому напрямку роботи залишається створення чіткої моделі учнівського самоврядування та використання їх можливостей у співуправлінні життєдіяльності колективу ліцею.

Робота з батьками і громадськістю – важливий розділ роботи ліцею, оскільки процес виховання дитини розпочинається у сім’ї. Тому співпраця ліцею, сім’ї і громадськості є запорукою успішної виховної роботи з учнями. В закладі освіти класні керівники, вчителі-предметники, дирекція знаходять спільні методи і форми співпраці з батьками, будують їх на підтримці, розумінні, допомозі, довірі й повазі. Однією з головних і найбільш розповсюджених форм роботи з усіма батьками є батьківські збори: загальношкільні та класні батьківські збори – організаційні, тематичні та підсумкові. В закладі практикують проведення Дня відкритих дверей, бесід, конкурсів, родинних свят, творчих звітів дітей перед батьками, педагогічних консультацій з проблем виховання; класні керівники проводять тестування учнів та тестування батьків. Здійснюється педагогічний всеобуч батьків. В кожному класному колективі є батьківські комітети, які працюють за планами, узгодженими з класними керівниками. Класними батьківськими комітетами та батьківським комітетом ліцею була проведена значна робота, заслухана та обговорена інформація батьків про виховання дітей і допомога закладу у виконанні Закону України “Про загальну середню освіту”. Допомагають батьки у поповненні матеріально-технічної бази ліцею та оформленні класних кімнат. Батьки є соціальними замовниками закладу освіти, тому вони активно беруть участь у освітньому процесі, допомагають у підготовці та проведенні виховних заходів. В закладі проводиться індивідуальна робота з батьками, класні керівники вивчають сім’ї здобувачів освіти, інформують батьків про результати навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти.

Ліцей тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування, церквою, Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва, службою у справах неповнолітніх, центром зайнятості, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Діяльність методичної роботи ліцею спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізації педагогічних досліджень, збільшення кількості та покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками. Усі вчителі були охоплені різними видами методичної роботи. З кожним роком педагоги все більше беруть участь в онлайн-семінарах, вебінарах. У ліцеї плідно працює МО початкових класів (керівник Білак О.І.), МО класних керівників (керівник Лосяк Л.М.) та МО гуманітарного циклу (керівник Чурук І.І.).

Адміністрація ліцею постійно здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Одним із шляхів підвищення майстерності вчителя є самоосвіта. Педагоги знайомляться з новинками психолого-педагогічної літератури, працюють над індивідуальною проблемою. Результати своєї роботи презентують в кінці навчального року на творчих звітах, випускають власні методичні розробки.

У 2021 році атестацію пройшли 7 педагогічних працівники. Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю адміністрація ліцею дотримувалася етики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки, традиційно проводилися співбесіди з учителями, психологічні тестування, вивчення особистості вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег. Це дало можливість уникнути непорозумінь у період атестації.

Вчителям ліцею потрібно більше друкуватися в газетах, журналах, видавати власні методичні посібники, авторські програми, розміщувати на освітніх веб-сайтах свої методичні розробки.

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом закладу освіти, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації. Протягом навчального року завідувач бібліотекою Галик М.В. постійно розширювала бібліотечні інформаційні послуги на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, введення в роботу новітніх технологій. Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку, сприяє підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, батьків, шляхом популяризації педагогічної культури.

Протягом навчального року проведено 10 педрад, 4 наради при директорові, вивчено систему уроків вчителів, які атестувалися, проведено методичні наради, засідання МО, директором ліцею відвідано 89 уроків та виховних заходів, заступником – 87 уроків та виховних заходів, ЗДВР – 43 уроки та виховні заходи, перевірено директором контрольні зошити, робочі зошити, журнали. На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання:

- Про підсумки освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році та пріоритетні напрямки діяльності ЗЗСО на 2020-2021 навчальний рік, Про “План роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік”, Про результати державної підсумкової атестації випускників 2020 року, Про тривалість уроків у початкових класах, Про оцінювання навчальних досягнень з курсу “Основ християнської етики”, Про вибір теми методичної проблеми, над якою буде працювати педагогічний колектив ліцею в 2019-2024 рр., Про “Програму розвитку ЗДО “Лісовичок” (серпень 2020 р.).

- Застосування компетентнісного підходу до навчання іноземної мови в контексті положень “Нової української школи” згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, Наступність дошкільної та початкової освіти в процесі розвитку комунікативних умінь дітей, Про адаптацію першокласників до навчання в школі (жовтень 2020 р.)

- Формування природничо-наукових компетентностей учнів на уроках біології, Формування цілісного уявлення про науково обгрунтовані правила й норми використання речовин і матеріалів. Пізнання і застосування речовин і хімічних реакцій у реальному світі, Розвиток стійкого інтересу учнів до занять фізичною культурою та спортом. Досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я, Про створення творчої групи для проведення внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти, Про “Інструкцію з діловодства” в Річківському ліцеї, Про план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею в Івано-Франківському ОІППО на 2021 рік (грудень 2020 р.).

- Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників (березень 2021 р.).

- Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 8 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників (квітень 2021 р.).

- Про перевід у наступні класи учнів 1-10 класів та нагородження Похвальними листами за особливі успіхи у навчанні, Про “Освітню програму Річківського ліцею на 2021-2022 навчальний рік”, Про випуск учнів 11 класу (травень 2021 р.).

Завдання минулого навчального року в основному виконані (навчальної частини, виховної, методичної, кадрові питання вирішені, здійснений контроль за освітнім процесом). Колектив ліцею цілеспрямовано працює над питанням охорони прав дитини. В основу діяльності ліцею покладено ідею особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу та думку про талановитість кожної дитини, про те, що особистість наділяться природою певними здібностями та обдаруваннями. Одним із основних принципів управління адміністрація ліцею вважає колегіальність, тому до управлінського процесу залучаються всі учасники освітнього процесу. Співуправління для ліцею – це стиль життєдіяльності та взаємин у колективі: школярі-учитель, учитель-батьки, батьки-учні. Виходячи із соціального замовлення у ліцеї склалася певна модель випускника. Випускник нашого ліцею – це особистість, готова до соціального, професійного і громадянського самовизначення; стійка у складних соціально-економічних обставинах і змінній політичній реальності сучасного українського суспільства.

Насичення освітнього простору розвивається в двох напрямках:

1. Забезпечення інтелектуальних інтересів учнів (олімпіади, інтелектуальні ігри, тижні наук, конкурси інтелектуального напряму, дослідницька діяльність).

2. Забезпечення творчих інтересів учнів (участь у творчих конкурсах, заняття в гуртках, реалізація колективних творчих справ).

Об’єктами роботи з реалізації проблемної теми вважаються всі учасники освітнього процесу, тому окреслюються такі орієнтири:

Робота з учнями передбачає:

- Створення ситуації успіху для кожного здобувача освіти.

- Створення оптимальних умов для організації освітнього процесу.

- Переорієнтацію методики освітнього процесу на особистість здобувача освіти.

- Створення успішного і комфортного простору, системи психолого-педагогічної підтримки і захисту школярів, що сприяє особистісному зростанню та розвитку життєвої компетентності здобувачів освіти.

- Індивідуальний підхід до вибору змісту уроків та технології його проведення.

- Поглиблене вивчення предметів та введення курсів за вибором.

- Упровадження інноваційних технологій.

- Виявлення нахилів і творчих здібностей здобувачів освіти.

- Проектну і дослідницьку діяльність здобувачів освіти.

- Психолого-педагогічне діагностування.

- Упровадження рейтингової системи.

- Моніторинг освітнього процесу.

Робота з учителями передбачає:

- Реалізацію заходів із виконання програми “Учитель”.

- Перспективне планування атестації та підвищення кваліфікації педпрацівників.

- Проведення моніторингу рівня педагогічної майстерності.

- Організацію роботи методичних структур та їх постійне розширення.

- Розробку програми поліпшення культурологічної, психолого-педагогічної, комп’ютерної та методичної підготовки вчителів.

- Узагальнення і поширення кращого досвіду роботи вчителів ліцею.

Робота з батьками передбачає:

- Тісну співпрацю батьків та ліцею.

- Проведення тренінгів для батьків.

- Організацію роботи батьківського лекторію.

- Залучення батьків до проведення колективних творчих справ та спільних дій з педагогічним колективом в освітньому просторі закладу.

Найголовніші пріоритети ліцею:

1. Повага до особистості дитини та індивідуальності її розвитку як у загальноосвітньому плані, так і в соціально-особистісному.

2. Використання особистісно орієнтованих технологій в умовах створення психологічного комфорту.

3. Стимулювання прагнення здобувачів освіти до інтелектуального зростання, творчості та співпраці.

Пріоритетні напрямки діяльності закладу загальної середньої освіти на 2021-2022 навчальний рік:

1. Створити інформаційно-комунікаційну платформу з реалізації основних завдань Нової української школи та підтримки постійного зв’язку з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу.

2. Впроваджувати апробацію навчальних платформ в умовах дистанційного навчання.

3. Створення безпечного середовища для здобувачів освіти в умовах пандемії та посилення заходів безпеки..

4. Проводити превентивні заходи щодо збереження психічного здоров’я здобувачів освіти, запобігання торгівлі людьми, попередження і протидії булінгу та насилля дітьми.

5. Здійснювати психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання та педагогічного патронажу.

6. Внести постійний контроль щодо якісної підготовки учнів для участі у складанні ЗНО.

7. Розробити Положення щодо преміювання кращого вчителя, кращого учня та учениці Річківського ліцею навчального року.

8. До 01 вересня 2021 року провести огляд кабінетів інформатики, трудового навчання, хімії, фізики, біології, майстерні, спортивної зали, кімнат на предмет наявності небезпечних для життя та здоров’я факторів (якість електромережі, зберігання реагентів, надійність кріплення станків, спортивного обладнання).

9. Для активізації військово-патріотичного виховання в ліцеї керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою “Захист України”, угодою про співробітництво між відділом освіти та районним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Ліцей повністю забезпечений педагогічними кадрами, розподілені обов’язки між ними. Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система контролю за викладанням основ наук. Дієвий контроль за цією ділянкою роботи допомагає своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати виявлені недоліки, планувати контроль на новий навчальний рік. Планується здійснення освітнього моніторингу, діагностика аспектів педагогічної діяльності, забезпечення системності, об’єктивності, результативності контролю за станом викладання предметів, рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти. Вивчення навчальних досягнень здобувачів освіти проводиться у поєднанні з аналізом роботи вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя й учня.

Перспективний план вивчення стану викладання предметів та напрямів виховної роботи в ліцеї:

- Ефективні засоби соціалізації здобувачів освіти молодшого віку в умовах реформування сучасної освіти.

- Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми.

- Формування креативної особистості засобами музичного мистецтва.

- Здійснення контролю за фізичним станом здобувачів освіти на уроках фізкультури, індивідуальний підхід до здобувачів освіти у визначеності фізичного навантаження.

- Рівень засвоєння основних математичних понять, аксіом, теорем, доведень, які складають основу практичних умінь і навичок здобувачів освіти.

- Найголовнішим пріоритетом ліцею є Концепція Нової української школи, в якій ідеться про те, неможливо навчати сучасних дітей так, як навчали нас. Новий учитель повинен викладати предмет на компетентній основі: пояснити і дати дозовано знання. На базі знань виробляти вміння як ними користуватися (європейський підхід).

- Особливу увагу звернути на ключові компетентності: спілкування рідною мовою, володіння іноземною мовою, знати математичну грамотність, володіти цифровими носіями, вчити вчитися впродовж життя, мати громадянські та соціальні навички, виховувати ініціативність та творчість, бути обізнаними та само вираженими у культурному спілкуванні, розвивати таланти.

- Вчителям початкових класів дотримуватись методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

- Готувати до ЗНО не лише учнів 11 класу, а й учнів 8 класу, які після 9 класу будуть проходити державну підсумкову атестацію.

- Вчителям-предметникам опрацювати матеріали веб-конференцій та ретельно готуватися до сертифікації.

- Пам’ятати про те, що компетентність – це те, у чому людина добре обізнана та формує основу особистості, а навчання має іти розумом, руками, серцем, тобто думаємо, аналізуємо, впроваджуємо.

- Мати високу відповідальність та пам’ятати, що національна стратегія – громадсько-державне управління. Нашу роботу контролюють не лише відповідні органи, а й батьки та громадськість.

Структура навчального року, режим роботи ліцею, навчальні плани, затверджуються і відповідають чинному законодавству України.

Структура навчального року:

І семестр – з 01 вересня по 31 грудня 2021 року.

ІІ семестр – з 17 січня по 27 травня 2022 року.

Домінантою всієї системи роботи ліцею є самоствердження особистості здобувача освіти, що включає установку на самостійність, самоосвіту, самовиховання і само актуалізацію та вчителя, який прагне до постійного професійного й особистісного зростання.

Колектив ліцею вважатиме завдання на запланований період виконаними за умови опанування освітніх цінностей, визначених у плані роботи на рік.

Наш ліцей – це, перш за все, колектив однодумців. Головне його кредо сьогодні – навчити здобувачів освіти учитися, учитися з радістю та задоволенням, шукати своє покликання. Щасливі очі дітей – найвища оцінка роботи ліцею.

РОЗДІЛ І. Організація роботи педагогічного колективу ліцею по забезпеченню

повної загальної середньої освіти

№ з/п З А Х О Д И ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
Охоплення навчанням дітей шкільного віку, набір учнів до ліцею, ЗДО, продовження навчання випускників
1 Здійснити облік дітей шкільного віку (від 5 до 18 років) у мікрорайоні ліцею. Скласти списки дітей мікрорайону ліцею. До 31.08 Діловод
2 Укомплектувати списки дітей закладу дошкільної освіти, затвердити план та режим роботи. До 01.09 Вихователі ЗДО
3 Провести набір учнів до 1 класу. Забезпечити раціональне комплектування інших класів. Видати відповідні накази. До 27.08 Директор
4 Скласти розклад уроків на І семестр. До 31.08 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
5 Оформити особові справи учнів 1 класу. До 31.08 Учитель 1 класу
6 Скласти алфавітні списки учнів. До 03.09 Класні керівники, діловод
7 У алфавітній книзі і книзі наказів про рух учнів підвести підсумки руху учнів за літній період. До 03.09 Діловод
8 Уточнити списки дітей мікрорайону ліцею, скласти списки дітей, що навчаються в ліцеї з інших мікрорайонів, зібрати довідки про навчання дітей мікрорайону ліцею в інших закладах освіти. До 03.09 Діловод
9 Подати звіт про кількість дітей і підлітків шкільного віку в 2021 році (форма № 77-РВК). До 10.09 Діловод
10 Подати звіт денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 2021-2022 навчального року (за станом на 5 вересня) (форма № ЗНЗ-1). До 10.09 Діловод
11 Подати поіменні списки охоплення випускників 9 класу середньою освітою станом на 5 вересня. До 10.09 Класний керівник 10 класу, діловод
12 Підготувати інформацію: - Про працевлаштування випускників 11 класу. - Про підвіз учнів та педагогічних працівників. До 10.09 Діловод
13 Перевірити по класах забезпечення учнів підручниками. До 10.09 Зав. бібліотекою
14 Провести виробничу нараду по питанню охоплення дітей віком від 4 до 18 років, що проживають у мікрорайоні ліцею дошкільною і повною загальною середньою освітою. 10.09 Директор
15 Подати замовлення на виготовлення документів про базову і повну середню освіту, а також сертифікатів зовнішнього оцінювання. До 01.10 Діловод, класні керівники 9, 11-х класів
16 Зібрати довідки і подати до відділу освіти уточнену інформацію про подальше навчання випускників 9 класу. До 01.10 Діловод
17 Провести учнівські збори у випускних 4, 9, 11 класів по питанню стану освітнього процесу і підготовки до державної підсумкової атестації. До 08.10 Класні керівники
18 Провести попереднє анкетування учнів 9 класу про здобуття ними повної загальної середньої освіти. До 05.11 Класний керівник 9 класу
19 Розпочати реєстрацію випускників 11 класу на зовнішнє незалежне оцінювання. З 13.12 Відповідальний за реєстрацію
20 Скласти розклад уроків на ІІ семестр. До 14.01 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
21 Подати у відділ освіти планову мережу на 2022-2023 навчальний рік. До 04.02 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
22 Провести повторне анкетування учнів 9 класу про здобуття ними повної загальної середньої освіти. До 06.05 Класний керівник 9 класу
23 Оформити попередні списки учнів майбутніх першокласників. До 13.05 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
24 Забезпечити проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій. Червень Дирекція
25 Оформити і вручити документи про освіту випускникам ліцею. Червень Дирекція
Організація навчання дітей з особливими потребами
1 Прийняти заяви на організацію педагогічного патронажу та інклюзивного навчання дітей. До 31.08 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
2 Створити спеціальну групу та групу коригуючої гімнастики для дітей, які звільнені від занять з фізичної культури. З 01.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
3 Скласти індивідуальні навчальні плани для організації педагогічного патронажу та інклюзивного навчання для кожного учня. До 03.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
4 Скласти розклад навчальних занять на І семестр та погодити письмово з батьками учнів, які охоплені педагогічним патронажем та навчаються на інклюзивній формі навчання. До 03.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
5 Скласти розклад навчальних занять на ІІ семестр та погодити письмово з батьками учнів, які охоплені педагогічним патронажем та навчаються на інклюзивній формі навчання. До 14.01 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу
1 Призначити громадського інспектора з охорони дитинства. До 03.09 Директор
2 Провести соціальне обстеження складу сімей учнів ліцею. Скласти соціально-педагогічні паспорти класів і ліцею. До 10.09 Класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог
3 Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування. До 10.09 Практичний психолог, соціальний педагог
4 Провести профілактику дезадаптації першокласників: - проведення бесід з вчителями і батьками; - відвідування занять у ЗДО; - консультування батьків. Протягом вересня Практичний психолог, соціальний педагог
5 Здійснити контроль за педагогічною адаптацією учнів 5 класу до навчання у основній школі. Протягом вересня Практичний психолог, соціальний педагог
6 Провести вивчення психологічного клімату в класах нового набору. Протягом вересня Практичний психолог, соціальний педагог
7 Розробити систему заходів по роботі з педагогічно запущеними і слабовстигаючими дітьми. Грудень Заст. директора з навч.-виховн. роботи
8 Провести дослідження особистісних якостей учнів 10 класу. Грудень Практичний психолог, соціальний педагог
9 Провести роботу з дітьми, що мають ознаки шкільної дезадаптації (зниження успішності, порушення поведінки, емоційна напруженість). Січень Практичний психолог, соціальний педагог
10 Провести дослідження характеру дітей “перехідного віку” (7-9 класи). Березень Практичний психолог, соціальний педагог
11 Провести дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей. Квітень Практичний психолог, соціальний педагог
Профілактика правопорушень, контроль за станом відвідування учнями ліцею
1 Провести з класними керівниками та вихователями ЗДО інструктивно-методичну нараду по особливостях роботи системи “Шкільний партнер” (електронні СМС-повідомлення). 31.08 Директор
2 Організувати загальноліцейний облік відвідування учнями ліцею. З 01.09 Заст. директора з виховної роботи
3 Закріпити вчителів за учнями, схильними до правопорушень і пропусків уроків без поважних причин. З 01.09 Заст. директора з виховної роботи
4 Подавати у Службу у справах дітей, Кімнату Поліції у справах неповнолітніх, відділ освіти інформацію про учнів, які пропускають навчальні заняття без поважних причин. Щотижня Заст. директора з виховної роботи
5 День профілактики правопорушень. Перший вівторок кожного місяця Заст. директора з виховної роботи
6 Скласти графік чергування учителів і учнів по ліцею на І-й семестр. До 01.09 Заст. директора з навч.-вих. роботи, педагог-організатор
7 Створити комісію з профілактики правопорушень серед учнів. До 03.09 Заст. директора з виховної роботи
8 Підготувати наказ “Про заходи щодо профілактики й запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх” До 03.09 Заст. директора з виховної роботи
9 Скласти списки дітей груп ризику, дітей з неблагополучних сімей, дітей, що стоять на внутрішкільному обліку і на обліку в КМСН. До 10.09 Заст. директора з виховної роботи
10 Залучити учнів, які перебувають на контролі, до роботи гуртків. До 10.09 Заст. директора з виховної роботи
11 Проводити наради при директорові з питань: - аналіз стану відвідування учнями ліцею; - аналіз правопорушень серед неповнолітніх. Останній понеділок кожного місяця Заст. директора з виховної роботи
12 Провести разом із працівниками КМСН та Служби дітей рейди по відвідуванню сімей, чиї діти мають значну кількість пропусків без поважних причин. 18-20.10 Дирекція
13 Скласти графік чергування учителів і учнів по ліцею на ІІ семестр. До 14.01 Заст. директора з навч.-вих. роботи, педагог-організатор

РОЗДІЛ ІІ. Організація освітнього процесу.

Становлення і розвиток виховної системи ліцею

№ з/п З А Х О Д И ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
Педагогічне керівництво процесом виховання учнів
1 Провести вибори органів учнівського самоврядування в класних колективах. Вересень ЗДВР
2 Здійснити аналіз організації літнього відпочинку здобувачів освіти, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей. Вересень ЗДВР
3 Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту здобувачів освіти з метою виявлення здобувачів освіти, схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв. Вивчити умови проживання дітей, які потребують особливої уваги. Вересень Педагог-організатор, практичних психолог
4 Розробити й увести в практику роботи ліцею заходи морального і матеріального заохочення здобувачів освіти, вести облік особистих досягнень школярів у різних видах навчальної та позаурочної діяльності. Протягом року ЗДВР, класні керівники
5 Проводити конкурси на кращу класну кімнату, краще збережений підручник, кращий зошит, щоденник. Протягом року класні керівники
6 Залучити дітей із соціально незахищених категорій до участі в секціях, гуртках, створити умови для змістовного відпочинку й дозвілля дітей. Протягом І семестру Класні керівники
7 Провести благодійні ярмарки, концерти, виставки-продажі до: - свята Миколая; - Міжнародного дня інвалідів; - Міжнародного дня захисту дітей. Протягом року Учнівська рада, батьківський комітет
І. Організаційно-педагогічні заходи. Реалізація прав особистості на освіту
1 Педагогічним працівникам у своїй роботі постійно керуватися Законом України “Про загальну середню освіту”, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Статутом ліцею, Програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Концепції “Нова українська школа” та іншими нормативними і директивними документами. Постійно Адміністрація
2 Укомплектувати класи учнями, закріпити приміщення за класними колективами, призначити класних керівників, завідувачів кабінетів. На період карантину кабінетну систему відмінити. До 01.09 Адміністрація
3 Організувати проведення курсів за вибором, індивідуальних занять, роботу предметних гуртків, спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності тощо. До 01.09 Адміністрація
4 Організувати роботу зі створення належних умов навчання дітей за інклюзивною формою та педагогічним патронажем. До 01.09 Адміністрація
5 Забезпечити чіткий контроль за систематичним відвідуванням учнями ліцею, вести відповідний облік. Постійно Адміністрація, класні керівники, вихователі ЗДО
6 Організувати роботу закладу дошкільної освіти “Лісовичок” та забезпечити належні умови для його функціонування. Постійно Заступник директора з НВР, вихователі ЗДО
7 Організувати дієве чергування у ліцеї учителів, адміністрації. До 01.09 Адміністрація
8 Активізувати роботу органів громадського управління ліцею. До 01.09 Адміністрація
ІІ. Основні навчально-пізнавальні заходи
1 Проводити поглиблені психолого-педагогічні спостереження, вивчити причини відхилень у поведінці та навчанні окремих здобувачів освіти. Протягом року Адміністрація, практичний психолог, класні керівники
2 Провести І етап і забезпечити участь переможців у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. Жовтень, березень Заступник директора з НВР
3 Виявити здобувачів освіти, які бажають навчатися в Малій академії наук, і залучити їх до навчання в МАНІ. Активізувати роботу з обдарованою молоддю. Постійно Заступник директора з НВР
4 Організувати й провести звітно-презентаційні предметні тижні. Протягом року Заступники директора
5 Організувати проведення класних інформаційних годин, бібліотечних уроків, лекторіїв з метою стимулювання самоосвіти школярів, вироблення навичок наукової організації праці. Постійно Адміністрація, класні керівники
6 Забезпечити участь учнів у Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика та інших конкурсних програм. Постійно Заступник директора з НВР, класні керівники
7 Скласти план-графік туристсько-краєзнавчої роботи та спортивно-масової роботи. Вересень Заступник директора з НВР
8 Організувати роботу гуртків: - Юний стрілець; - Влучний стрілець; - Фольклорний. Вересень Керівники гуртків
ІІІ. Ціннісне ставлення до праці та професійна орієнтація школярів
1 Організувати чергування здобувачів освіти у приміщенні ліцею та класних кімнатах з метою підтримання чистоти. Протягом року Класні керівники
2 Закріпити територію ліцею за класами для підтримання її в належному санітарному стані. Вересень Заступник директора закладу з господарських питань
3 Провести місячних благоустрою “100 корисних справ моєму селу”. Жовтень, квітень Класні керівники
4 Залучати учнів до роботи у “Книжковій лікарні”, проводити рейди-огляди стану збереження підручників; участь в акції “Живи, книго!” Протягом року Бібліотекар
5 Організовувати виставки творчих робіт здобувачів освіти ліцею. Підготувати виставку учнівських робіт у рамках огляду-конкурсу “Таланти твої, Україно!” Березень Педагог-організатор
6 Відновити народні трудові традиції в ліцеї шляхом залучення здобувачів освіти до участі в суспільно корисній, продуктивній праці, у трудових акціях, операціях, проектах ГАШ “Шлях до успіху”. Протягом року Класні керівники, заступник керівника закладу з виховної роботи, завідувач шкільного музею
7 Організувати цикл бесід і лекцій для старшокласників з трудового законодавства та проблем підготовки молоді до життя у ринкових умовах. Протягом року Педагог-організатор
8 Організувати зустрічі здобувачів освіти 9 та 11 класів із представниками вищих освітніх закладів району, області. Протягом року Заступник керівника закладу з виховної роботи
9 Провести зустрічі з випускниками “Гордість ліцею – справи її випускників”. Лютий Класний керівник 11 класу
10 Оформити куточки профорієнтації (виставки “Все про професію”) у шкільній бібліотеці. Листопад Бібліотекар
11 Провести тестування здобувачів освіти з питань профорієнтації. Березень Практичний психолог
12 Організувати тематичні екскурсії на підприємства з метою ознайомлення з робітничими професіями (хлібопекарня, кондитерський цех, ремонтні майстерні, салони краси та ін.). Протягом року Класні керівники
13 Продовжити співпрацю ліцею з Центром зайнятості Косівської міської ради. Протягом року Педагог-організатор
14 Забезпечити роботу щодо впорядкування території біля пам’ятника героям-односельчанам, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни та догляду за могилами ветерані ВВ війни, вчителів та визначних особистостей села. Акція “Турбота”. Протягом року Педагог-організатор, президентська рада
ІV. Ціннісне ставлення до мистецтва
1 Провести мистецька акцію “Шукаємо таланти” (облік особистих досягнень здобувачів освіти у рамках проекту “Обдарована дитина”). Вересень Класні керівники, практичний психолог
2 Організувати лекції, бесіди, семінари, літературно-музичні вечори: “Музика сучасна й класична”, “Театр у твоєму житті”, “Сучасна українська музика” та ін. Протягом року Класні керівники
3 Організувати вивчення та участь здобувачів освіти у обрядових святах, народних обрядах, театралізованих виставах “Весілля в Річці”, “Колядки та щедрівки”, “Розколяда”. Протягом року Класні керівники, педагог-організатор
4 Забезпечити участь здобувачів освіти ліцею в районному та обласному конкурсі – огляді художньої самодіяльності. Березень-квітень Заступник з виховної роботи, керівники гуртків
5 Провести заходи для відзначення Міжнародного дня рідної мови та залучити здобувачів освіти до участі в районному конкурсі юних поетів. Лютий, квітень Вчителі укр. мови та літератури
6 Організувати проведення турнірів знавців поезії, мистецтва, архітектури, музики. Протягом року Завідувачі кафедр
7 Продовжити співпрацю з Косівським інститутом декоративного та прикладного мистецтва Львівської академії мистецтв. Протягом року Керівник закладу
8 Оновлювати постійну виставку творчих робіт юних художників ліцею, проведення колажів “Наш край у творах мистецтва”. Протягом року, листопад Учитель образотворчого мистецтва
9 Організувати й провести позакласні заходи до пам’ятних дат ООН та шкільного календаря. Протягом року Класні керівники, педагог-організатор
10 Продовжити співпрацю з Косівським центром дитячої творчості, школою мистецтв. Протягом року Педагог-організатор, заступники директора
11 Організація екскурсій на виставки митців села, району. Протягом року Педагог-організатор
12 Участь у мистецьких конкурсах на рівні району: - Юних різьбярів; - Яблуневий цвіт багатодітної родини тощо. Протягом року Педагог-організатор, заступники директора
V. Ціннісне ставлення до природи, туристсько-краєзнавча робота
1 Організувати проведення екологічних акцій: “Розчистимо лісове джерельце”, “Чистий берег – жива вода”, “Чисте село – чиста Земля”, “Мій голос віддаю на захист природи”. Протягом року Педагог-організатор, класні керівники
2 Налагодити екологічне інформування в ліцеї: випуск стіннівок, альбомів, усних журналів, фотостендів, виставок малюнків тощо. Протягом року Президентська рада,вчителі біології, образ. мистецтва
3 Організувати проведення тематичних свят “Щедрість рідної землі”, “Свято осені”, участь в районному екологічному фестивалі “Гірська веселка”, подорожей “Лісовою стежиною”, екскурсій в природу “Жити в злагоді з природою”, вікторин, годин спілкування “Себе я бачу в дзеркалі природи”, КВК, виступ агітбригад. Протягом року Кафедра природничих наук, педагог-організатор, класні керівники
4 Залучити здобувачів освіти до практичної природоохоронної діяльності: догляду за зеленими насадженнями в класах та на території ліцею, висаджування дерев, кущів та квітів. Протягом року Класні керівники, президентська рада
5 Залучати здобувачів освіти до проведення ігор-подорожей, екологічних стежин, туристських походів, інтерактивних ігор, туристських свят. Протягом року Кафедра природничих наук
6 Підготувати команду “Едельвейс” для участі в районних змаганнях учнівської молоді з туризму. Протягом року Вчитель фізичної культури
7 Провести в ліцеї День довкілля, День Землі (за окремим планом). Квітень ЗДВР
8 Провести збір макулатури. Травень Педагог-організатор
9 Організувати роботу над проектами на екологічну тематику. Травень Кафедра природничих наук
10 Організувати екскурсії до парків, дендропарків, краєзнавчих музеїв. Червень Класні керівники
VІ. Ціннісне ставлення до себе. Охорона життя й здоров’я здобувачів освіти
1 Обговорити питання охорони життя і здоров’я здобувачів освіти на конференції (з батьками) та нараді класних керівників. Серпень Керівник закладу, заступник з виховної роботи
2 Провести інструктаж усіх суб’єктів освітнього процесу з дотримання правил техніки безпеки в ліцеї. Вересень Керівник закладу
3 Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ліцеї. Вересень Заступник з виховної роботи, медична сестра
4 Провести місячник безпеки дорожнього руху “Увага! Діти на дорозі” (за окремим планом) і тижня безпеки життєдіяльності. Вересень Заступник з виховної роботи, класні керівники
5 Провести тиждень пожежної безпеки (за окремим планом). Жовтень Вчитель основ здоров’я
6 Проводити фізкультхвилинки на уроках. Протягом року Вчителі-предметники
7 Провести диспансеризацію учнів. Жовтень Медична сестра
8 Провести декаду антитютюнової й антиалкогольної пропаганди (за окремим планом). Березень Класні керівники
9 Налагодити співпрацю з громадськими організаціями з метою профілактики шкідливих звичок у молодіжному середовищі. Протягом року Заступник з виховної роботи
10 Здійснювати систематичну пропаганду здорового пособу життя. З цією метою забезпечити проведення: - Міжнародного дня боротьби зі СНІДом; - Міжнародного дня боротьби з наркоманією; - Дня Чорнобильської трагедії; - Дня боротьби з курінням; - Всесвітнього дня здоров’я. Протягом року Педагог-організатор, класні керівники
11 Організувати роботу спортивних секцій з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу, тенісу. Протягом року Вчителі фізичної культури
12 Організувати проведення циклу бесід, лекцій, зустрічей з лікарями, працівниками СЕС щодо шкідливості впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю. Протягом року Заступник з виховної роботи, класні керівники
13 Організувати проведення: - Спортивних і туристських свят. - Загальношкільних змагань та спартакіад: “Старти надій”, “Веселі старти”, “Козацькі розваги”. Протягом року Педагог-організатор, вчителі фізичної культури
14 Забезпечити дотримання учнями правил особистої гігієни, підтримування порядку на своєму робочому місці, у класі. Протягом року Медична сестра, класні керівники
15 Активізувати роботу загону юних інспекторів дорожнього руху “Крутий віраж”. Протягом року Вчитель основ здоров’я
16 Залучити вчителів та здобувачів освіти ліцею до проведення тижня здоров’я та Дня цивільного захисту в ліцеї. Квітень Заступник директора з навчально-виховної роботи
17 Провести просвітницькі бесіди з дівчатами “Відверті розмови” спільно з працівниками медичних установ. Два рази на рік Медична сестра
18 Розробити пам’ятки для здобувачів освіти та батьків щодо дотримання правил безпечної поведінки на дорозі, у транспорті, під час масових заходів та в громадських місцях. Жовтень Педагог-організатор, заступник з виховної роботи
19 Взяти участь у Всеукраїнській акції “Молодь за здоровий спосіб життя”, активізувати просвітницьку роботу клубу за здоровий спосіб життя. Травень, протягом року Педагог-організатор
20 Взяти участь у проведенні районної спартакіади школярів Косівщини. Протягом року Кафедра фізичного виховання
21 Організувати відпочинок та оздоровлення дітей у канікулярний час. Червень-липень Педагог-організатор, заступник з виховної роботи
VІІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
1 Провести цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави, символів України: - Конституція України – основний закон нашої держави. - Жити за законами держави. - Імена й символи козацтва. - Держава та особа. - Громадянином бути зобов’язаний. - Ти і закон та ін. І семестр Класні керівники
2 Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки в ЗЗСО. З цією метою: - розробити цикл бесід, конкурсів, вечорів з питань вивчення й тлумачення державної та національної символіки; - налагодити навчання груп прапороносців для урочистого виносу прапора; - поновити куточки національної символіки в класах; - виконувати Державний Гімн України при урочистих святкуваннях. Протягом року Педагог-організатор, заступник з виховної роботи, класні керівники, вчитель предмета ЗВ
3 Організувати походи територією рідного краю з метою збору матеріалів на маршрутах туристсько-краєзнавчої експедиції “Мій край – моя історія жива”. Протягом року Класні керівники
4 Розробити план читацьких конференцій, вечорів пам’яті, зустрічей з очевидцями ВВ війни, репресованими. Протягом року Бібліотекар
5 Організувати відзначення свят національного календаря: свято Покрови – свято українського козацтва, День Збройних Сил України, День Захисника Вітчизни, День Перемоги. Жовтень, грудень, лютий, травень Педагог-організатор, класні керівники
6 Активізувати пошукову роботу із зібрання та систематизації матеріалів і експонатів про історію, культуру, побут і традиції рідного села із метою поповнення шкільного музею “Річка колоритна”. Протягом року Завідувач музею
7 Організувати проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. в Україні, взяти участь у Всеукраїнській акції “Колосок пам’яті”. Розробити план заходів. Листопад Педагог-організатор, класні керівники
8 Залучити учнів до відзначення Дня Соборності України, Битви під Крутами, провести години спілкування та свято “Україно! Ти для мене диво!»” Січень Класні керівники
9 Залучати учнів до участі в проекті “Я – громадянин України”. Згідно графіка Педагог-організатор
10 Провести єдиний урок миру. Вересень Класні керівники
11 Провести перший урок до Дня знань. 01.09 Класні керівники
VІІІ. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
1 Розробити цикл бесід, лекцій з питань ціннісного ставлення до людей та підготовки до сімейного життя. Вересень Класні керівники
2 Створити раду з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Розробити заходи для профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Призначити громадського інспектора з охорони прав дитини. Вересень Педагог-організатор, заступник з виховної роботи, класні керівники
3 Забезпечити виконання учнями Статуту ліцею, єдиних вимог до здобувачів освіти ліцею, правил поведінки в громадських місцях. Протягом року Класні керівники
4 Скласти соціально-педагогічний паспорт ліцею. Вересень Заступник з виховної роботи
5 Провести аналіз зайнятості здобувачів освіти у гуртках, секціях і творчих об’єднаннях у ліцеї та поза ним. Створити паспорт зайнятості. Активно залучати дітей, які потребують особливої уваги, до позакласної роботи. Жовтень Заступник з виховної роботи, класні керівники, керівники гуртків
6 Активізувати роботу правового лекторію “Закон і ти”. Залучати до його роботи представників правоохоронних органів, правознавців, юристів. Протягом року Вчителі правознавства
7 Забезпечити участь освітнього закладу в профілактичних операціях “Урок”, “Перерва”, “Комп’ютерний клуб”. Вересень-листопад Заступник з виховної роботи
8 Організувати і провести тиждень правової освіти до “Міжнародного дня прав людини”. Грудень Педагог-організатор
9 Взяти участь у районному конкурсі-огляді на кращу організацію правової освіти та виховання в освітніх закладах. Грудень Заступник з виховної роботи
10 Провести моніторинг рівня вихованості здобувачів освіти ліцею. Жовтень, травень Заступник з виховної роботи, практичний психолог
11 Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, національних традицій, обрядів, родинних традицій. Продовжити роботу над проектом “Шлях до успіху – Річка має таланти”. Провести фестиваль “Тато, мама і я – українська сім’я”. Протягом року Заступник з виховної роботи, класні керівники, завідувач музею
12 Забезпечити вивчення основних положень Конституції України, законів України, Загальної декларації прав дитини та Конвенції ООН про права дитини, інших нормативно-правових документів. Протягом року Класні керівники
13 Сприяти засвоєнню учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних категорій. З цією метою провести бесіди: “Ввічливість як основа вихованості”, “Запрошення до люстерка”, “Скромність прикрашає людину”, “Коли яке слово мовити” та ін. Протягом року Класні керівники
14 Провести психологічні тренінги з метою вивчення та створення сприятливого психологічного клімату в учнівському та педагогічному середовищах, вироблення принципів взаємин у колективі, формування громадської думки. Протягом року Дирекція, класні керівники
15 Розробити тематику годин спілкування “Правова абетка” (лекції, бесіди, конкурси, вікторини, ігри) з метою виховання в здобувачів освіти правових умінь і навичок. Лютий Заступник з виховної роботи, класні керівники
16 Забезпечити участь здобувачів освіти у проведенні загальношкільних заходів (годин спілкування “Людина. Доля. Душа”), диспутів “Вічні цінності людини”, “Посвяти у першокласники”, свят “Прощавай, букварику!”, “Прощавай, початкова школо!”, виставок “Моя шкільна родина – історії краплина” та ін. Протягом року Класні керівники
17 Організувати зустріч здобувачів освіти ліцею з працівниками Центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центру сім’ї і молоді. Протягом року Педагог-організатор, заступник з виховної роботи
18 Проводити обговорення телепередач, відео-уроків, статей на правову тематику. Протягом року Класні керівники
19 Проводити систематичні бесіди з учнями 1-11 класів про дотримання правових норм, культури поведінки і спілкування. Протягом року Класні керівники
20 Організувати проведення акції милосердя. Жовтень Керівник групи милосердя

РОЗДІЛ ІІІ. Спільна робота ліцею, сім’ї і громадськості

по вихованню підростаючого покоління

№ з/п З А Х О Д И ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
Робота з батьками
1 Спланувати роботу батьківського всеобучу. До 31.08 Заст. директора з виховної роботи
2 Спланувати тематику проведення батьківських конференцій і засідань батьківського комітету ліцею. До 31.08 Голова батьківського комітету
3 Провести організаційні збори батьків першокласників. 26-27.08. Дирекція, учитель 1 класу
4 Обрати батьківські комітети в класах. До 24.09 Класні керівники 1-11 класів
5 Засідання батьківського комітету ліцею. Вересень Голова батьківського комітету
6 Загальношкільна батьківська конференція: 1) Про підсумки освітнього процесу в ліцеї за минулий рік. Завдання на наступний навчальний рік. 2) Обрання керівного складу батьківського комітету ліцею. 3) Обрання членів ради ліцею від батьків. 4) Затвердження плану роботи батьківського комітету ліцею. 24.09 Дирекція, голова батьківського комітету
7 Провести педагогічний консиліум для батьків 5 класу на тему: “Як допомогти дітям добре вчитися?” Вересень Практичний психолог, соціальний педагог, класний керівник 5 класу
8 Проводити класні батьківські збори. Щоквартально Вчителі початкових класів, класні керівники 5-11 класів
9 Організувати психологічну консультативну службу для батьків. Протягом року Практичний психолог
10 Батьківський всеобуч для 1-4 класів на тему: “Що означає виховувати правильно?” 13.10 Заступник директора з виховної роботи
11 Засідання батьківського комітету ліцею: а) Спільна діяльність ліцею та родини з метою формування свідомої дисципліни у школярів. б) Заслухати батьків, чиї діти мають багато пропущених уроків. 13.10 Дирекція
12 Батьківський всеобуч для 5-8 класів на тему: “Помилки родинного виховання. В чому вони полягають?” 13.10 Заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, соціальний педагог
13 Засідання батьківського комітету ліцею. 13.10 Заступник директора з виховної роботи
14 Батьківський всеобуч для 9-11 класів на тему: - “Соціальний конфлікт. Природа. Наслідки”. - Зустріч з працівниками районного центру зайнятості. 13.10 Заступник директора з виховної роботи
15 Спільна зустріч у родинному колі “Свято Миколая”. 17.12 учителі початкових класів
16 Проведення рейдів у сім’ї спільно з батьками з метою: а) вивчення матеріального стану та умов для навчання; б) відвідування сімей здобувачів освіти, які мають низький рівень навчальних досягнень. Перша декада лютого Дирекція
17 Батьківський всеобуч для 5-8 класів на тему: “Відповідальність батьків за виховання дітей” (тренінг). 11.02 Практичний психолог, соціальний педагог
18 Засідання батьківського комітету ліцею. Проведення огляду-конкурсу санітарного, технічного стану навчальних кабінетів. Пропозиції до ради ліцею. 11.02 Дирекція
19 Засідання батьківського комітету ліцею. Співробітництво батьків, вчителів, дітей: досвід і проблеми. 18.03 Дирекція
20 Батьківський всеобуч для 9-11 класів на тему: “Соціальні, психологічні служби, інститути допомоги сім’ї”. Зустріч з представниками відділу сім’ї і молоді Косівської міської ради. 18.03 Заступник директора з виховної роботи
21 Загальношкільна батьківська конференція на теми: а) “Підсумки освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік”; б) концерт-вітання; в) виставка учнівських творчих робіт. 06.05 Заступник директора з виховної роботи вчителі музичного мистецтва, образ. мистецтва, труд. навчання
22 Спільна зустріч у родинному колі. Свято до Дня Матері. 11.05 Учителі початкових класів.
23 Засідання батьківського комітету ліцею “Підсумки роботи батьківського комітету ліцею за 2021-2022 н.р. Завдання на наступний навчальний рік”. 27.05 Дирекція
Співпраця з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування
1 Укладення угод про співпрацю з громадськими організаціями у справі виховання підростаючого покоління. Протягом року Дирекція
2 Запрошення священика, представників місцевого самоврядування на урочисті заходи ліцею. Вересень, жовтень, травень, червень Заступник директора з виховної роботи
Співпраця з позашкільними установами, закладами культури, освіти, охорони здоров’я
1 Провести облік зайнятості здобувачів освіти у секціях і гуртках позашкільних установ. Вересень Педагог-організатор
2 Провести запис здобувачів освіти 1 класу в сільську та шкільну бібліотек. Вересень Класний керівник 1 класу, бібліотекар
3 Провести спільні заходи здобувачів освіти ліцею з працівниками бібліотек, присвячені урочистим датам календаря. Протягом року Заступник директора з виховної роботи, бібліотекар
4 Участь здобувачів освіти ліцею у районних заходах, присвячених визначним датам календаря. Протягом року Заступник директора з виховної роботи
5 Участь здобувачів освіти у заходах, підготовлених РЦДТ: а) брейн-ринг “Увага! Діти на дорозі”; б) фестиваль “Гірська веселка”; в) КВВ “Про права дитини”; г) брейн-ринг “Зустріч весни”. Вересень жовтень грудень березень Заступник директора з виховної роботи
6 Зустріч випускників з представниками місцевого центру зайнятості щодо правильного вибору професії. 08.04.2022 Заступник директора з виховної роботи, кл. керівники 9, 11 кл.
7 Співпраця з відділом у справах неповнолітніх, відділом сім’ї і молоді Косівської міської ради, КМСН Косівського району з неблагополучними сім’ями, із здобувачами освіти, схильними до правопорушень: а) спільні рейди до здобувачів освіти з неблагополучних сімей; б) профілактичні бесіди з здобувачами освіти схильними до правопорушень. Систематично двічі на семестр систематично Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники 5-11 кл.
8 Зустріч здобувачів освіти 9, 11 класів з представниками ЦРЛ. Березень Заступник директора з виховної роботи
9 Оздоровлення здобувачів освіти у санаторіях (ЦРЛ), пришкільний таборах. Систематично Заступник директора з виховної роботи

РОЗДІЛ ІV. Робота з педагогічними кадрами

№ з/п З А Х О Д И ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
Атестація педагогічних працівників ліцею
1 Забезпечити підбір і раціональну розстановку кадрів. До 31.08 Директор
2 Провести співбесіду з учителями з питань самоосвіти, чергової атестації і курсової підготовки. До 17.09 Дирекція
3 Поновити куток атестації учителів. Скорегувати перспективний план атестації педагогічних працівників. До 20.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
4 Завершити прийом заяв про проходження чергової або позачергової атестації педагогічних працівників ліцею. До 08.10 Атестаційна комісія
5 Провести засідання атестаційної комісії на якому розглянути заяви та затвердити заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників. До 29.10 Атестаційна комісія
6 Скласти план вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються. До 29.10 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
7 Провести співбесіду з педпрацівниками, які атестуються про стан самоосвіти та їх роботу над науково-методичними проблемами. До 02.11 Дирекція
8 Провести інструктивно-методичну нараду з педпрацівниками, які атестуються і претендують на встановлення чи підтвердження вищої категорії з питання підготовки до творчого звіту. 03.12 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
9 Завершити вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються, оформити атестаційні листи, видати накази. березень Дирекція
10 Ознайомити педагогічних працівників, які атестуються з атестаційними характеристиками під розписку. За 10 днів до засідання атестаційної комісії Дирекція
11 Засідання атестаційної комісії ліцею. Березень Атестаційна комісія
12 Видати один екземпляр атестаційного листа педагогічним працівникам, які атестуються під розписку. Не пізніше 3 днів після засідання атестаційної комісії Дирекція
Підвищення кваліфікації, самоосвіта, психолого-педагогічна підготовка
1 Провести анкетування з питань самоосвіти педагогічних працівників. До 31.08 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
2 Провести психолого-педагогічний консиліум з проблем адаптації здобувачів освіти 5 класу до навчання в основній школі. 31.08 Практичний психолог, соціальний педагог
3 Провести заняття психолого-педагогічного семінару: 1. Сучасні підходи до застосування інформаційних технологій в освітньому процесі. 2. Результати соціально-психологічних досліджень здобувачів освіти 5 класу. 28.10 Практичний психолог, соціальний педагог
4 На нараді при директорі розглянути стан проходження педпрацівниками ліцею курсів підвищення кваліфікації, а також про систему самоосвіти у міжкурсовий період. 29.10 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
5 Провести заняття психолого-педагогічного семінару: Роль родинного виховання у становленні особистості школяра. 18.03 Практичний психолог, соціальний педагог
6 Скласти план проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації на наступний навчальний рік. До 13.05 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
Робота методичних об’єднань та творчих груп
1 Тижні методичної роботи. Засідання методичних об’єднань. 18-22.10 Голови МО
2 Тижні методичної роботи. Засідання методичних об’єднань. 13-17.12 Голови МО
3 Засідання робочих груп по реалізації загальноліцейних методичних проблем. 14.01 Дирекція
4 Провести співбесіду з головами шкільних методичних об’єднань про результати роботи методоб’єднань над обраними методичними проблемами. 14.01 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
5 Тижні методичної роботи. Засідання методичних об’єднань. 14-18.02 Голови МО
6 Тижні методичної роботи. Засідання методичних об’єднань. 18-22.04 Голови МО
Наставництво і стажування, робота з молодими педагогами
1 Розробити програму стажування молодих учителів. До 31.08 ЗДРВ
2 Провести декаду молодого спеціаліста. Надати методичну допомогу у плануванні, підготовці і проведенні уроків молодим учителям. Організувати наставництво. Розробити рекомендації, методичні пам’ятки для учителя-наставника та учителя-початківця. 02-10.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
3 Практичне заняття з молодими учителями “Розв’язування психолого-педагогічних задач і проблемних ситуацій”. 05.11 Практичний психолог, соціальний педагог
4 Провести діагностування роботи молодих спеціалістів. Листопад Заст. директора з навч.-виховн. роботи
5 Декада ініціативи та творчості молодих педагогів. Січень Заст. директора з навч.-виховн. роботи
6 Семінар для молодих учителів. Технологія проведення традиційних типів уроків. Лютий Заст. директора з навч.-виховн. роботи
7 Семінар для молодих учителів. Робота із здобувачами освіти, що мають низький рівень навчальних досягнень. Березень Заст. директора з навч.-виховн. роботи
8 Практичні заняття з молодими учителями. Методика системного аналізу уроку. Квітень Заст. директора з навч.-виховн. роботи
Робота методичного кабінету, план роботи методичної ради, основні методичні заходи
1 Забезпечити участь педпрацівників ліцею у роботі серпневих конференцій. 25.08-03.09 Дирекція
2 Спільно з профкомом ліцею перевірити трудові книжки працівників ліцею, внести необхідні записи. До 31.08 Директор, голова ПК
3 Зробити остаточний розподіл тижневого навантаження серед педпрацівників, обговорити його на засіданні ПК. До 31.08 Директор, голова ПК
4 Провести співбесіду з прийнятими на роботу педагогічними працівниками. До 31.08 Директор
5 Оформити журнал взаємовідвідування уроків і скласти план взаємовідвідування. До 17.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
6 Скласти і подати у відділ освіти списки учителів. До 10.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
7 Провести підготовчу роботу по залученню учителів до участі у конкурсі “Учитель року”. Протягом жовтня Дирекція
8 Розподілити громадські доручення серед педагогічних працівників ліцею. Протягом жовтня Дирекція, голова ПК
9 Провести анкетування педагогічних працівників ліцею з питання оцінки і підвищення ефективності методичної роботи у ліцеї. 20.05 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
10 Провести нараду з класними керівниками, учителями-предметниками з питань попереднього аналізу результатів освітнього процесу за І семестр. 24.12 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
11 Провести нараду з класними керівниками, учителями-предметниками з питань попереднього аналізу результатів освітнього процесу за ІІ семестр. 27.05 Заст. директора з навч.-виховн. роботи

РОЗДІЛ V. Охорона життя і здоров’я дітей. Заходи по дотриманню техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних норм. Зміцнення навчально-матеріальної бази.

Фінансово-господарська діяльність

№ з/п З А Х О Д И ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
Охорона життя і здоров’я дітей
1 Місячник безпеки руху “Увага! Діти на дорозі!” 1) Виставка творчих робіт. 2) Зустріч з працівниками Поліції. Вересень Учитель основ здоров’я
2 Тиждень профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД: а) Бесіда лікаря із старшокласниками (9-11 класи); б) Заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом; в) Конкурс плакатів. 08-12.11 Учитель біології, практичний психолог, соціальний педагог
3 Перевірка ведення класними керівниками бесід по попередженню дитячого травматизму. Грудень Заст. директора з навч.-виховн. роботи
4 Підготувати команди і прийняти участь у районних змаганнях ЮІР, сан постів. Відповідно до графіка Заст. директора з виховної роботи
5 На батьківських зборах розглянути питання про забезпечення життя і здоров’я дітей і організацію батьківського контролю за дітьми під час літніх канікул. Травень Заст. директора з виховної роботи
6 Провести День ЦЗ у ліцеї. Квітень Начальник ЦЗ
Заходи по дотриманню техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм, вимог пожежної безпеки
1 Провести вступний інструктаж з охорони праці з новоприйнятими працівниками. Протягом року Директор
2 Перевірка районною комісією готовності ліцею до нового навчального року: 1) підписання акту готовності ліцею до нового навчального року; 2) затвердження паспорта санітарно-технічного стану ліцею на поточний навчальний рік. 19.08 Дирекція
3 Провести первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці з новоприйнятими працівниками, працівниками, що переведені на іншу посаду, та тими, що виконуватимуть нову для них роботу. До 31.08 Директор
4 Провести повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею. До 31.08 Директор
5 Скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань працівників ліцею з питань охорони праці (на 3 роки). До 31.08 Директор
6 Провести навчання з класними керівниками щодо проведення вступного інструктажу з охорони праці з учнями та інструктажів з питань безпеки життєдіяльності. 31.08 Директор
7 Затвердити посадові інструкції працівників ліцею. До 31.08 Директор
8 Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці в ліцеї. До 31.08 Директор
9 Затвердити Акти-дозволи на проведення занять у майстернях, спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, Захисту України. До 31.08 Директор
10 Створити постійно діючу технічну комісію з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання. До 31.08 Директор
11 Створити комісію з перевірки готовності ліцею до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період. До 31.08 Директор
12 Розглянути стан виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2021 рік. 31.08 Директор, голова ПК
13 Затвердити інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі, інших приміщеннях. До 31.08 Директор
14 Провести хлорування джерела водопостачання, скласти відповідний акт. До 27.08 Медсестра
15 Провести з допомогою спеціалістів заміри опору електроізоляції та перевірку заземлення. Отримати відповідний акт. До 31.08 Завгосп
16 Провести комісією з ОП перевірку готовності приміщень ліцею до нового навчального року, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної і електробезпеки. До 31.08 Голова комісії
17 Впорядкувати пришкільну територію і усунути всі травмонебезпечні об’єкти. До 31.08 Завгосп
18 Уточнити план-схему евакуації особового складу ліцею в разі виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. До 31.08 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
19 Організувати громадсько-адміністративний контроль за станом охорони праці. До 03.09 Директор
20 Провести вступний інструктаж з охорони праці із здобувачами освіти з реєстрацією у класних журналах на окремій сторінці. До 03.09 Класні керівники
21 Провести первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці із здобувачами освіти в майстернях, кабінетах, спортзалі з реєстрацією у спеціальному журналі. До 03.09 Завідувачі майстерень, кабінетів, спортзалу
22 Організувати роботу щодо розроблення та періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників ліцею та інструкцій з безпеки для здобувачів освіти. До 03.09 Директор
23 Оформити журнал оперативного контролю за станом охорони праці. До 03.09 Завгосп
24 Забезпечити в ліцеї питтєвий режим відповідно до санітарно-гігієнічних норм. З 01.09 Медсестра
25 Встановити у ліцеї єдині санітарні дні. З 01.09 Директор
26 Провести інструктажі із здобувачами освіти з питань безпеки життєдіяльності із записом на відведеній сторінці у класному журналі та журналі інструктажів. Кожного місяця Класні керівники
27 Провести комісією з ОП огляд готовності приміщень ліцею до роботи в осінньо-зимовий період. До 08.10 Голова комісії
28 Провести з сезонними операторами парових котлів вступний і первинний інструктажі з охорони праці. 08.10 Завгосп
29 Провести систему заходів по зміцненню пожежної безпеки в осінньо-зимовий пожежно-небезпечний період. Протягом жовтня Завгосп
30 Провести атестацію робочих місць за умовами праці. До 02.11 Директор
31 Провести у ліцеї єдиний день протипожежної безпеки. 19.11 Заст. директора з виховної роботи
32 Перевірити стан освітлення навчальних кабінетів, майстерень, забезпечити освітлення згідно норм. До 02.11 Завгосп
33 Здійснити контроль теплового режиму у ліцеї. Протягом опалювального сезону Директор, завгосп
34 Провести повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці із здобувачами освіти в майстернях, кабінетах, спортзалі з реєстрацією у спеціальному журналі. До 31.12 Завідувачі майстерень, кабінетів, спортзалу
35 Створити тимчасову комісію по перевірці знань працівників ліцею з питань охорони праці. До 14.01 Директор
36 Провести атестацію працівників ліцею з питань охорони праці, результати оформити протоколом. 14.01 Директор
37 Оформити акт про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом за 2021 рік. 14.01 Директор, голова ПК
38 Підписати угоду з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом на новий календарний рік. 14.01 Директор, голова ПК
39 Затвердити Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці у 2022 році. До 14.01 Директор
40 Провести комісією з охорони праці перевірку відповідності приміщень ліцею санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної і електробезпеки. До 14.01 Директор, голова ПК
41 Провести хлорування джерела водопостачання, скласти відповідний акт. До 14.01 Медсестра
42 Провести повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею. До 14.01 Директор
43 Провести первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці із здобувачами освіти в майстернях, кабінетах, спортзалі з реєстрацією у спеціальному журналі. До 27.05 Завідувачі майстерень, кабінетів, спортзалу
44 Провести цільовий інструктаж з охорони праці з працівниками ліцею по дотриманню вимог техніки безпеки під час виконання ремонтних робіт. 01.06 Завгосп
45 Провести вступний і первинний інструктажі з персоналом шкільного оздоровчого табору. 01.06 Директор
Медичне обслуговування і профілактика захворювань
1 Перевірити проходження працівниками ліцею медичного огляду. Вересень-жовтень Медсестра
2 Укомплектувати медичні аптечки в навчальних кабінетах, майстернях, спортивному залі. До 31.08 Медсестра
3 Організувати поглиблений медичний огляд здобувачів освіти. Вересень-жовтень Медсестра
Зміцнення навчально-матеріальної бази
1 Провести поточний ремонт ліцею, привести в належний стан спортивний майданчик, географічний майданчик, впорядкувати пришкільну територію. Провести поточний ремонт шкільних меблів та обладнання. Здійснити контроль за виконанням вимог ОП при проведенні поточного ремонту. Протягом липня-серпня Завгосп
2 Забезпечити навчальні кабінети столами, стільцями, партами відповідно до кількості здобувачів освіти. До 31.08 Завгосп
3 Забезпечити своєчасний підвіз підручників, літератури, ділової документації зі складу відділу освіти Косівської міської ради. До 31.08 Завідувач бібліотекою
4 Закупити медикаменти і канцелярські товари згідно видатків по кошторису ліцею. До 31.08 Завгосп
5 Забезпечити техпрацівників ліцею необхідним господарським інвентарем. До 31.08 Завгосп
6 Провести перевірку готовності до експлуатації опалювальної системи ліцею. До 08.10 Завгосп
7 Провести підготовку ліцею до роботи під час опалювального сезону: 1) Перевірити готовність опалювальної системи. 2) Утеплити приміщення ліцею. 3) Провести бесіди із здобувачами освіти про економію тепла. 4) Оформити документацію для дозволу на пуск котельні. До 08.10 Завгосп
8 Підготувати необхідний інвентар і матеріали для очищення території ліцею від снігу і льоду. Жовтень, грудень Завгосп
9 Здійснити чистку зелених насаджень навколо ліцею відповідно до санітарних норм. Протягом листопада Завгосп
10 Провести огляд стану матеріальної бази ліцею, визначити об’єкти, що підлягають поточному ремонту. Здійснювати поточний ремонт. Протягом року Завгосп
11 Скласти перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази ліцею на новий навчальний рік. Грудень Директор
12 Провести огляд стану будівлі, приміщень ліцею і пришкільної території після зимового періоду. До 25.03 Завгосп
13 Скласти план проведення весняних робіт по впорядкуванню території ліцею. До 25.03 Завгосп
14 Скласти план ремонтно-будівельних робіт, перелік необхідних матеріалів й інвентаря для проведення якісного ремонту приміщень ліцею. Квітень Директор, завгосп
15 Провести весняну толоку. Квітень Дирекція
16 Завершити опалювальний сезон. Квітень Завгосп
Фінансово-господарська діяльність
1 Подати бюджетні пропозиції до відділу освіти щодо кошторису ліцею на 2022 рік. До 31.08 Директор
2 Провести інвентаризацію ліцейного майна. Протягом жовтня-листопада Комісія
3 Провести списання використаних матеріалів і майна яке не підлягає ремонту, або вичерпало терміни експлуатації. До 29.10 Завгосп
4 Здійснити контроль за дотриманням теплового режиму у ліцеї, розробити заходи по економії електроенергії і дров в опалювальний сезон. Протягом опалювального сезону Завгосп
5 Перевірити виконання кошторису ліцею за 2021 рік. До 24.12 Директор

РОЗДІЛ VІ. Координація внутрішкільного контролю і управління

№ з/п З А Х О Д И ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ
Робота педагогічної ради та ради ліцею, загальні збори трудового колективу, інструктивно-методичні наради, наради при директорі
1 Інструктивно-методична нарада з головами методичних об’єднань з питань планування роботи на новий навчальний рік. 31.08 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
2 Інструктивно-методична нарада: 1) нормативно-правова база нового навчального року (накази, листи, інструкції МОН України, обласного управління освіти, районного відділу освіти); 2) методика проведення першого уроку; 3) дотримання єдиного мовного режиму у ліцеї; 4) організація освітнього процесу і планування роботи у новому навчальному році; 5) особливості організації освітнього процесу на час карантину; 6) загальношкільні методичні проблеми. 31.08 Дирекція
3 Загальні збори трудового колективу ліцею: - про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею; - про організацію роботи трудового колективу ліцею по охороні праці, дотриманню санітарно-гігієнічних норм, вимог пожежної і електробезпеки; - про хід виконання угоди з охорони праці на 2021 рік; - про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією ліцею; - про затвердження номенклатури справ та призначення відповідальних за ведення ділової документації; - про вибори членів ради ліцею від трудового колективу. 31.08 Директор, голова ПК
4 Інструктивно-методична нарада з класними керівниками: - планування виховної роботи на новий навчальний рік; - організація обліку відвідування здобувачів освіти; - особливості дистанційного навчання на час карантину; - про функціонування у ліцеї системи “Шкільний партнер” (електронний журнал та електронні СМС-повідомлення). 31.08 Заст. директора з виховної роботи
5 Засідання Педагогічної ради: 1. Про підсумки освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році та пріоритетні напрямки діяльності ЗЗСО на 2021-2022 навчальний рік. 2. Про затвердження плану роботи ліцею на 2021-2022 навчальний рік. 3. Про затвердження структури 2021-2022 навчального року. 4. Про схвалення тимчасового порядку організації освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік в умовах пандемії. 5. Про результати державної підсумкової атестації випускників 2021 року. 6. Про оцінювання навчальних досягнень з курсу основи християнської етики. 7. Про ознайомлення дирекції ліцею з календарним плануванням з базових предметів та планами роботи класних керівників. 8. Про внесення змін до “Освітньої програми Річківського ліцею на 2021-2022 навчальний рік”. 9. Про тривалість уроків у початкових класах. 10. Розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників. 31.08 Дирекція
6 Загальношкільна конференція: 1) Обрання ради ліцею, та її керівних структур. 2) Звіт директора ліцею про результати роботи за 2020-2021 навчальний рік. 3) Затвердження переліку питань, які виносяться на засідання ради ліцею. 31.08 Дирекція
7 Інструктивно-методична нарада з питань організації та проведення шкільного туру предметних олімпіад. 24.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
8 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Про стан здоров’я здобувачів освіти та працівників ліцею. 2) Про адаптацію першокласників до навчання в початковій школі та п’ятикласників – у середні ланці. 3) -- 19.10 Дирекція
9 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Українська мова та література. 2) Про результати І та ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад. 3) -- 14.12 Дирекція
10 Загальні збори трудового колективу ліцею: - про укладання угоди з охорони праці на 2022 рік; - про затвердження графіка відпусток на 2022 рік. 04.01 Директор, голова ПК
11 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) 1) Творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються у 2022 році та обговорення їх характеристик. 2) 2) Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми. 3) 3) Початкова школа. 4) 4) -- Лютий Дирекція
12 Провести інструктивно-методичну нараду по ознайомленню з Інструкцією щодо проведення державної підсумкової атестації. 05.05 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
13 Провести інструктивно-методичну нараду з питань організації навчальних екскурсій та навчальної практики. 18.05 Заст. директора з виховної роботи
14 Спільне засідання педагогічної ради і ради ліцею: 1) Про стан методичної роботи в умовах реформування освіти. 2) Шкільний урок у XXI столітті. 3) -- Квітень Дирекція
15 Звітування директора ліцею про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю. 06.05 Директор
16 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Про перевід учнів 1-8, 10 у наступні класи та нагородження Похвальними листами за особливі успіхи у навчанні. 2) Про схвалення Освітньої програми Річківського ліцею на 2022-2023 навчальний рік. 3) -- 31.05 Дирекція
17 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Про перевід учнів 9 класу в 10 клас. 2) Про випуск учнів 11 класу. Червень Дирекція
Накази
1 Видати накази: - Про проведення тарифікації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році. - Про розподіл тижневого навантаження між педпрацівниками ліцею. - Про призначення класних керівників. - Про призначення завідувачів навчальними кабінетами й майстернями. - Про тарифікаційні доплати за завідування навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. - Про організацію роботи бібліотеки. - Про створення комісії з трудових спорів. - Про організацію роботи з протипожежної безпеки. - Про створення комісії з розслідування нещасних випадків. - Про організацію роботи з охорони праці. - Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією ліцею. - Про правила внутрішнього розпорядку. - Про розподіл обов’язків серед техпрацівників ліцею. - Про організацію цивільного захисту в ліцеї. - Про створення навчальних груп з вивчення цивільного захисту. - Про затвердження номенклатури справ та призначення відповідальних за ведення ділової документації. - Про дотримання єдиного мовного режиму у ліцеї. - Про створення комісії з реалізації навчально-методичної проблеми ліцею. - Про затвердження плану-графіка проведення навчання та перевірки знань працівників ліцею з питань охорони праці (на 3 роки). Серпень Директор
2 Видати накази: - Про організацію методичної роботи у ліцеї. - Про створення атестаційної комісії і атестацію педагогічних працівників. - Про організацію предмета “Захист України”. - Про створення та організацію наркологічного поста. - Про проведення шкільної спартакіади і змагань “Старти надій”. - Про організацію військово-патріотичного виховання. - Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства. - Про організацію харчування здобувачів освіти. Вересень Директор
3 Видати накази: - Про проведення шкільного туру предметних олімпіад з базових дисциплін. - Про початок опалювального сезону. - Про попередження дитячого травматизму під час осінніх канікул. Жовтень Директор
4 Видати накази: - Про проведення інвентаризації. Листопад Директор
5 Видати накази: - Про попередження дитячого травматизму в зимовий період. - Про дотримання правил техніки безпеки під час проведення свят. - Про стан роботи з охорони праці в ліцеї за 2021 рік. - Про результати семестрових контрольних робіт з української мови та математики Грудень Заст. директора з навч.-виховн. роботи, директор
6 Видати накази: - Про стан ведення ділової документації в ліцеї. - Про виконання навчальних планів і програм за І семестр. - Про зміни в тижневому навантаженні педагогічних працівників ліцею на ІІ семестр. - Про результати проведення І-ІІ етапів предметних олімпіад з базових дисциплін та конкурсів-захистів учнівських науково-дослідницьких робіт. - Про підсумки роботи з ЦЗ за 2021 рік і завдання на 2022 рік. Січень Директор
7 Видати накази: - Про підсумки проведення Тижня вшанування Героїв Небесної Сотні. - Про підсумки проведення Місячника правових знань. Лютий Директор
8 Видати накази: - Про створення комісії по складанню плану роботи ліцею на 2022-2023 навчальний рік. - Про підсумки проведення Шевченківських днів у ліцеї. Березень Директор
9 Видати накази: - Про результати атестації педагогічних працівників ліцею. - Про закінчення опалювального сезону. - Про заходи по організованому закінченню 2021-2022 навчального року, проведення навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації. - Про проведення Дня ЦЗ у ліцеї. Квітень Директор
10 Видати накази: - Про проведення військово-польових занять з юнаками 10 класу. - Про проведення стрільб з АК-74. - Про створення шкільних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 класах. - Про створення апеляційних комісій. - Про звільнення здобувачів освіти від державної підсумкової атестації. - Про надання щорічної основної відпустки працівникам ліцею. - Про підсумки роботи з предмета “Захист України” за 2021-2022 навчальний рік. - Про нагородження похвальними листами здобувачів освіти 5-8, 10 класів. - Про організацію оздоровлення школярів. - Про збереження життя і здоров’я дітей під час проведення навчальних екскурсій та літнього оздоровлення. - Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в шкільному оздоровчому таборі. - Про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул. - Про переведення здобувачів освіти 1-8, 10 класів. Травень Директор
11 Видати накази: - Про переведення здобувачів освіти 9 класу. - Про випуск здобувачів освіти 11 класу. Червень Директор
Внутрішкільний контроль
1 Розробити графік внутрішкільного контролю. До 31.08 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
2 Затвердити план роботи практичного психолога, соціального педагога та шкільної бібліотеки. До 31.08 Директор
3 З метою недопущення відхилень і помилок в роботі молодих педагогів, а також надання їм цільової методичної допомоги здійснити попереджувальний контроль. Результати обговорити на нараді при директорі. Вересень Дирекція
4 З метою вивчення мотивації здобувачів освіти до навчання та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень здійснити класно-узагальнюючий контроль у 5, 7, 10 класах. Протягом навчального року Дирекція
5 Контрольні роботи за текстами дирекції ліцею з української мови та математики у 5 класі. До 17.09 Дирекція
6 Перевірка правильності заповнення і ведення класних журналів. Вересень Заступники директора
7 Перевіряти стан ведення учнівських щоденників. Протягом навчального року Заст. директора з виховної роботи
8 Погодити: - календарні плани на І семестр; - плани виховної роботи на І семестр; - плани роботи методичних об’єднань ліцею; - плани роботи гуртків. До 03.09 Директор
9 Скласти графік проведення уроків тематичних контрольних, практичних, лабораторних робіт, перевірки видів мовленнєвої діяльності на І семестр. До 10.09 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
10 Вивчити стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з української мови і літератури, математики. Жовтень-лютий Дирекція
11 З метою здійснення особливого контролю за станом освітнього процесу у випускних класах, провести у 4, 9, 11 класах класно-узагальнюючий контроль. Жовтень-лютий Дирекція
12 Здійснити перевірку стану ведення класних журналів. Грудень, травень Заступники директора
13 Перевірка стану ведення учнівських зошитів. Грудень, травень Заступники директора
14 Перевірка стану ведення учнівських щоденників. Протягом навчального року Педагог-організатор
15 Перевірка виконання навчальних планів і програм за І семестр. До 31.12 Дирекція
16 Погодити: - календарні плани на ІІ семестр; - плани виховної роботи на ІІ семестр. До 14.01 Директор
17 Скласти графік відпусток працівників ліцею. До 04.01 Директор
18 Затвердити календарний план роботи ліцею на ІІ семестр. До 14.01 Директор
19 Скласти графік проведення уроків тематичних контрольних, практичних, лабораторних робіт, перевірки видів мовленнєвої діяльності на ІІ семестр. До 14.01 Заст. директора з навч.-виховн. роботи
20 Перевірка стану ведення журналів гурткової роботи. Лютий Дирекція
21 Перевірка виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр. До 27.05 Дирекція
22 Підготовка текстових звітів про роботу всіх служб і підрозділів ліцею за навчальний рік. До 17.06 Дирекція
23 Здійснення аналізу роботи ліцею за попередній навчальний рік. До 17.06 Дирекція
Кiлькiсть переглядiв: 2951

Коментарi