Звіт директора ліцею перед громадськістю

про діяльність педагогічного

та учнівського колективів

у 2020-2021 навчальному році

Доброго здоров’я шановні присутні! Ось і закінчується такий складний і водночас нелегкий, через пандемію COVID-19, 2020-2021 навчальний рік. Тому ми зробимо певні підсумки роботи колективу ліцею, оцінимо діяльність директора на посаді протягом цього нестандартного навчального року, оскільки значна частина навчальний занять була проведена з використанням технологій дистанційного навчання. Для мене щорічний звіт перед громадськістю – завжди відповідальна і хвилююча подія, адже ваша думка про діяльність педагогічного колективу ліцею, його адміністрації і директора для мене завжди є важливою.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

Загальна інформація про ліцей

Річківський ліцей є комунальною власністю Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Косівської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля ліцею прийнята в експлуатацію 1975 року, земельна ділянка, яка належить закладу освіти, має площу 1,5 га.

У 2020-2021 навчальному році працював 31 педагогічний працівник, 14 працівників з числа обслуговуючого персоналу та 9 працівників у ЗДО “Лісовичок”. Навчання завершують 223 учні. Виховуються 39 дітей в ЗДО “Лісовичок”.

У 2020-2021 навчальному році робота ліцею була спрямована на виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів, впровадження в освітній процес нового Закону України “Про освіту”, Концепції “Нова українська школа”, Постанов Кабінету Міністрів України.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту ліцею. Річківський ліцей працював за річним планом роботи, який складений на основі Стратегії розвитку ліцею на 2021-2025 роки та відповідно до Концепції розвитку ліцею, керівником якого є безпосередньо директор ліцею. Та і взагалі вся робота у закладі проводиться під безпосереднім керівництвом дирекції та директора зокрема.

Дирекцією ліцею щоденно проводиться облік відвідування дітей. Вжиті заходи щодо недопущення пропусків уроків здобувачами освіти без поважних причин, однак відвідування учнями навчальних занять бажає бути кращим, тому в 2021-2022 навчальному році саме на відвідування буде сконцентрована увага роботи дирекції.

Протягом поточного навчального року проведено 4 наради при директорові та 8 засідань педагогічної ради.

Згідно Закону України “Про освіту”, а саме статті 30 “Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” з грудня 2018 року активно функціонує офіційний шкільний сайт http://www.richka-nvk.edukit.if.ua/ на якому Ви зможете ознайомитися з роботою нашого ліцею та знайти там всю необхідну інформацію про нас.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом ліцею проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 01 вересня 2020 року в ліцеї було 12 класів, кількість учнів становила 221. Середня наповнюваність учнів у класах складала 18 учнів, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2020-2021 навчального року із ліцею вибуло 2 учні. Мова навчання – українська.

У 2020-2021 навчальному році ліцей працював за універсальним профілем навчання окрім 10-11 класів, учні яких навчалися за фізкультурно-військовим профілем.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база, поновлення устаткування всіх навчальних кабінетів, зокрема кабінет інформатики.

На виконання статті 35 Закону України “Про освіту”, статті 6 Закону України “Про загальну середню освіту”, статті 19 Закону України “Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВК “Звіт про кількість дітей шкільного віку” було організовано роботу щодо охоплення навчання дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні ліцею. Усі діти охоплені навчанням.

Кадрове забезпечення

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога сьогодні є вміння пра­цювати з комп’ютером, постійно використовувати у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології. Перспектива в освіті така, що років через п’ять учитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

У 2020-2021 навчальному році в ліцеї працювало 31 учитель, у тому числі директор, 1 заступник з навчально-виховної роботи, 1 заступник з виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 бібіліотекар. 97 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту.

Протягом року заклад освіти був забезпечений кадрами повністю.

Якісний склад педагогічних кадрів ліцею:

· Спеціалісти – 4 осіби

· Посадовий оклад – 1 особа

· ІІ кваліфікаційна категорія – 5 осіб

· І кваліфікаційна категорія – 8 осіб

· Вища кваліфікаційна категорія – 18 осіб

Ø Звання “старший вчитель” – 11 осіб

Ø Звання “учитель-методист” – 3 особи

У закладі протягом 2020-2021 навчальному році працювало 8 педагогів пенсійного віку.

У ліцеї працювали такі гуртки:

v військово-патріотичні – “Юний стрілець” та “Влучний стрілець” (керівник Григорчук П.П.);

v фольклорний (керівник Мартищук М.Г.).

Виховна робота

У 2020-2021 навчальному році виховна робота в ліцеї була спрямована на виконання Закону України “Про освіту”, Закону України “Про повну загальну середню освіту”, Програми “Основні орієнтири виховання учнів”, Законів України “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, Закону України “Про охорону дитинства”, Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді, Концепції превентивного виховання.

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

I.Ціннісне ставлення до себе

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути фізично здоровою людиною.

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла.

II.Ціннісне ставлення до праці

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно корисної праці. У зв’язку з цим у ліцеї проведено бесіди, анкетування щодо подальшого працевлаштування, організація роботи шкільних гуртків, клубів за інтересами.

III.Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв’язку з цим проведено природоохоронні акції “Весняна толока з озеленення та благоустрою”, “Чистий берег – чиста земля”, “Збережемо первоцвіти”, конкурсах “Чисте джерельце”.

IV.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації.

V.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, учинків, поведінки. Для цього в ліцеї проводилися і відзначалися дні пам’яті “Чорнобильська катастрофа”, День пам’яті героїв Крут, “Герої не вмирають”.

У ліцеї також діє дитяча шкільна республіка “Темп”, президентом якої є учень 10 класу Стецик Ігор. Усю роботу здійснюють Міністерства.

Протягом 2020-2021 навчального року проводилася робота з батьками із використанням дистанційних технологій.

Першочерговими завданнями роботи ліцею з батьками були:

Ø пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;

Ø допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

Ø упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин “педагоги – батьки – учні”.

Безпека життєдіяльності

та запобігання дитячого травматизму

З учнями ліцею систематично (двічі на місяць) проводились заплановані бесіди та інструктажі з безпеки життєдіяльності, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими днями та позаплановими заходами проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки, про які фіксувалися в журналах реєстрації інструктажів. Кожен вчитель-предметник перед початком занять (у вересні та січні) проводив вступний і повторний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки, які вклеєні до щоденників учнів, робилися записи в класних журналах на сторінці “Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму”. У кожному класі є куточки здоров’я для учнів і батьків.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури.

Класні керівники 1-11 класів двічі на місяць проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди сімейним лікарем Річківської амбулаторії, медсестрою ліцею з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

Правове виховання

Правове виховання учнів здійснювалося в ліцеї на уроках правознавства в 9 класі та громадянської освіти в 10 класі, бесідах, проведенні тижня правових знань.

Адміністрацією ліцею та класними керівниками була проведена відповідна робота з батьками та учнями: відвідування сімей вдома, складання актів обстеження житлово-побутових умов сім’ї.

У ліцеї є учні пільгового контингенту, це:

· діти-напівсироти – 10 учнів;

· діти з особливими потребами – 3 учні;

· малозабезпечені – 13 учнів;

· діти з багатодітних сімей – 39 учнів.

Державно-громадське управління

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту ліцею педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні закладом освіти. Так найважливіші питання напрямків розвитку ліцею, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання життя ліцею й роботи. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та освітнього процесу. Організація ефективної роботи ліцею неможлива без діючого постійного зворотного зв’язку з батьками. Адміністрація ліцею та вчителі з увагою ставляться до всіх пропозицій і зауважень з боку батьків. У закладі освіти налагоджена робота з батьківською громадськістю:

• працює батьківський комітет та комісії;

• за безпосередньою участю батьківських активів класів проводяться масові заходи;

• батьки залучаються до організації харчування здобувачів освіти, їхнього медичного обслуговування;

• господарча комісія батьківського комітету ліцею організовує ремонтні роботи в кабінетах та приміщеннях ліцею;

• упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням вчителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу педагогічного колективу ліцею з батьками учнів.

Створення умов для забезпечення психічного

та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції).

Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

- залучення здобувачів освіти до роботи в шкільних гуртках;

- рейд-огляд ліцею, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

- тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

- проведення спортивних змагань (футбол, волейбол, легкоатлетична естафета);

- анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

- проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

- випуск плакатів, малюнків учнями ліцею під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності здобувачів освіти, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників освітнього процесу.

Профілактичне медичне обстеження

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік повинні проходити медичний огляд. У зв’язку з пандемією COVID-19 обстеження учнів проводилося за бажанням батьків у сімейного лікаря. З січня місяця 2021 року у селі Річка відкрито Річківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, що дозволить полегшити проходження медичного огляду здобувачами освіти та покращить медичне обслуговування як для дітей, так і для персоналу ліцею.

Охоплення учнів харчуванням

У 2020-2021 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Впроваджується в ліцеї система управління безпечністю харчових продуктів НАССР. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості). Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні. Безоплатне пільгове харчування учнів розпочинається після укладання договору між підприємцем та відділом освіти після проходження тендерної процедури.

Реалізація програми “Обдарована молодь”

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє діяльність педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

У закладі освіти створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання програми “Обдаровані діти – надія України”. Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в ліцеї, створення умов для стимуляції та самореалізації здобувачів освіти.

Підсумки методичної роботи

з педагогічними працівниками закладу

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України “Про повну загальну середню освіту”, “Про освіту”, “Про мови”, “Про позашкільну освіту”, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 17.08.2000 р. “Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти” в контексті послання Президента України до Верховної Ради “Україна: поступ у ХХІ століття”, на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Зміст методичної роботи в закладі освіти та її організація відображені в розділі річного плану “Методичне забезпечення”.

Методична робота з педагогічними кадрами організовується особистістно-зорієнтовано на основі діагностичного методичного моніторингу з метою підвищення кваліфікаційного рівня вчителів та якості освітнього процесу.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2021 році атестувалися 5 вчителів, з них 4 були атестовані комісією відділу освіти Косівської міської ради. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників ліцею та графік відкритих уроків та позакласних заходів.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

у освітній процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань здобувачів освіти є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі ліцею ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет. Так у зв’язку із пандемією COVID-19 значна частина уроків проводилася з використанням технологій дистанційного навчання.

Фінансово-господарська діяльність

З метою покращення умов функціонування закладу протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Так, завдяки тісній співпраці педагогічного колективу, батьків та громадськості в закладі освіти виконані такі роботи:

- підготовлено заклад освіти до роботи у відповідності до санітарного регламенту;

- взяли участь в екологічній толоці (почистили заплаву річки, яка прилягає до території ліцею після повені 2020 року);

- закінчили реконструкцію гаражів ліцею;

- замінено двері в учительській;

- встановили мультимедійну дошку в кабінеті, в якому навчаються учні 6 класу та придбали два принтери Epson;

- випускники 11 класу оформили художнім розписом частину стіни на третьому поверсі;

- за сприяння голови обласної ради Олександра Сича ліцей поповнився чотирма новими комп’ютерами.

В даний час педагогічний колектив ліцею працює над підготовкою закладу освіти до нового 2021-2022 навчального року.

Самооцінка освітнього закладу

та завдання на 2021-2022 навчальний рік

На кінець навчального року в закладі здійснено самооцінювання роботи з метою об’єктивної самооцінки реалізації єдиної державної політики в галузі освіти й спрямоване на визначення ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності освітнього процесу, аналізу потенційних можливостей освітнього закладу та ступеня їх реалізації. Об’єктивність самооцінювання роботи забезпечувалася всебічним аналізом якісних і кількісних показників діяльності.

У підсумковому оцінюванні освітньої діяльності закладу освіти рівень роботи Річківського ліцею визначається як задовільний.

Висновки за наслідками самоекспертизи закладено в подальшу роботу через стратегічні та пріоритетні напрямки роботи.

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновки.

I.Показники успішності роботи ліцею за 2020-2021 навчальний рік є:

1. Достатнє розв’язання завдань державного законодавства, дотримання нормативних документів МОН України, відділу освіти Косівської міської ради;

2. Системний підхід до планування й аналізу діяльності ліцею;

3. У закладі освіти створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках.

II.Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

1. Необхідність будувати освітній процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність здобувачів освіти, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання;

2. Постійне впровадження комп’ютерних технологій у освітній процес;

3. Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;

4. Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.

На завершення хочу запевнити Вас, що я завжди намагатимусь реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як директор ліцею докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні ліцеїстів, в утвердженні позитивного іміджу ліцею, у виконанні ним своєї головної місії – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя.

Адміністрація, педагогічний колектив докладатиме всіх зусиль, щоб наш ліцей був для дітей – школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

Кiлькiсть переглядiв: 268

Коментарi